زنان بامیان خواستار تقویت جایگاه سیاسی خود شدند

زنان بامیان خواستار تقویت جایگاه سیاسی خود شدند

در گفتمانى که با شرکت جوانان فرهنگی در بامیان برگزارگردید، نقش زنان سمبلیک خوانده شد و تاکید به عمل آمد که حضور این قشر درعرصۀ سیاست باید تقویت گردد. این نشست و گفتمان آزاد، به حمایت دفتر معاونت سیاسى سازمان ملل متحد...