رقم زنان بازرگان در غرب افغانستان در سال جاری کاهش یافته است

رقم زنان بازرگان در غرب افغانستان در سال جاری کاهش یافته است

رقم زنان بازرگان در غرب افغانستان از ۱۰۰ نفر در سال‎های گذشته به ۳۰ نفر در سال جاری کاهش یافته است.   طبق معلومات ارائه شده از اتاق تجارت و صنایع حوزه غرب، هم اکنون هفت زن در بادغیس، هشت زن در فراه و پانزده زن در هرات...