زنان افغان در تجارت سهم ناچیزی دارند

زنان افغان در تجارت سهم ناچیزی دارند

یک تحقیق میرساند که تنها سه درصد زنان در افغانستان، در بخش های تجارتی فعالیت دارند. شاید شمار این زنان بیشترباشد؛ اما نسبت دلایل مختلف، ثبت نمی کنند. این تحقیق، ازماه جون تا نوامبر سال٢٠١۵ ازسوی مرکز بین المللی برای رشد...