۷۵۰ هزار افغان زمینه کاری به دست میاورند

۷۵۰ هزار افغان زمینه کاری به دست میاورند

مقام‌ها در وزارت انکشاف و دهات گفته‌اند که با عملی شدن بیش از ۹۷۰ پروژه به ۷۵۰ هزار افغان زمینه کاری فراهم خواهد شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت انکشاف دهات گفته است که تهدیدهای امنیتی از جدی‌ترین چالش سد راه راه‌اندازی...