زمینه چاپ کتاب های درسی معارف را در داخل کشور مساعد می‌شود

زمینه چاپ کتاب های درسی معارف را در داخل کشور مساعد می‌شود

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور می گوید که حکومت در نظر دارد تا زمینه چاپ کتاب های درسی معارف را در داخل کشور مساعد سازد. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای از قول رییس جمهورغنی گفته که برنامه جدی حکومت ترجیح تولیدات...