زمزمه‌ها از افزایش نظامیان امریکایی در هلمند

زمزمه‌ها از افزایش نظامیان امریکایی در هلمند

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت امریکا تا اخیر ماه روان صدها نظامی تازه خود را برای سرکوب طالبان به ولایت هلمند اعزام می‌کند. استقرار این نیروها برای محافظت از نیروهای امنیتی کشور و جلوگیری از پیشروی طالبان صورت...