برنامه بزنگاه (۳۴)

برنامه بزنگاه (۳۴)

موضوع برنامه : بررسی وضعیت امنیتی در شیندند مهمانان برنامه : تورمحمد ظریفی نماینده اسبق مردم شیندند در شورای ولایتی هرات، محمد انور متین کارشناس فرهنگی ولایت هرات و زلمی مالیار استاد دانشگاه ...