۵ مرکز پروسس زعفران در افغانستان اعمار می‌شوند

۵ مرکز پروسس زعفران در افغانستان اعمار می‌شوند

مقام‌ها در وزارت زراعت می‌گویند که که در سال جاری ۵ مرکز پروسس زعفران را به هدف بازارهای جهانی، معیاری خواهند ساخت.   «اکبر رستمی» سخنگوی وزارت زراعت گفت که ۲ آزمایشگاه تضمین کیفیت و جلوگیری از آفات زعفران به زودی به...