زعفران افغانستان مقام اول را کسب کرد

زعفران افغانستان مقام اول را کسب کرد

وزارت زراعت و مالداری کشور گفته است که زعفران افغانستان از لحاظ کیفیت برای چهارمین سال متوالی در جشنوار جهانی زعفران مقام اول را کسب کرده است.   اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری ضمن بیان این موضوع گفته است که...