۳۰ دستگاه زرنج آمبولانس به ریاست صحت عامه بادغیس داده شد

۳۰ دستگاه زرنج آمبولانس به ریاست صحت عامه بادغیس داده شد

۳۰ دستگاه زرنج آمبولانس به ارزش بیش از ۴ میلیون افغانی به ریاست صحت عامه بادغیس تسلیم داده شد. عبدالطیف روستایی سرپرست اداره صحت عامه بادغیس می‌گوید که این زرنج آمبولانس‌ها ازسوی موسسه یونیسف به این اداره تسلیم داده...