زدوخورد مجدد در کمپ مهاجرین در جزیره خیوس

زدوخورد مجدد در کمپ مهاجرین در جزیره خیوس

در یک کمپ پر از مهاجرین در جزیره خیوس در شرق اژه باردیگر درگیری های خشونت آمیز میان پناهجویان رخ داد. به دلیل بی سرنوشتی و شرایط زیستی ناگوار در این کمپ ها، میان پناهجویان مایوس همواره زد و خورد صورت می گیرد. رسانه های...