۴۴ زخمی در ۲۴ ساعت گذشته در هرات

۴۴ زخمی در ۲۴ ساعت گذشته در هرات

در جریان ۲۴ ساعت گذشته در هرات، ۴۴ نفر در نتیجه رویداد های مختلف زخمی شده اند.   محمد عارف جلالی سر طبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته که از این میان ۲۵ نفر در نتیجه رویداد های ترافیکی زخمی شده اند. آقای جلالی افزوده که از...