اقدام نمادین رضاکاران برای پاک‌سازی شهر از وجود زباله‌ها

اقدام نمادین رضاکاران برای پاک‌سازی شهر از وجود زباله‌ها

از روز جهانی رضاکاران در هرات بزرگداشت شد و شماری از جوانان با پوشیدن لباس‌های کارمندان بخش تنظیف شهرداری، قسمتی از شهر را از وجود زباله‌ها پاک کردند. آن‌گونۀ که این جوانان می‌گویند با این اقدام در تلاش فرهنگ سازی در...