رییس معارف قندهار به زندان افتاد

رییس معارف قندهار به زندان افتاد

مقام های محلی در قندهار گفتند که رییس معارف و مدیر بخش مالی پیشین در این ریاست به جرم فساد اداری هرکدام به ۳ سال زندان محکوم شده اند. ظفر غور زنگ رییس محکمه اختصاسی مبارزه با فساد اداری در قندهار گفته است که عزیز احمد خالد...