رییس شورای علمای شیندند ترور شد

رییس شورای علمای شیندند ترور شد

مولوی محمد هاشم رییس شورای علما در ولسوالی شیندند روز گذشته از سوی افراد ناشناس ترور شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در صحبت با تلویزیون چکاد گفت: "مولوی محمد هاشم روز گذشته بعد از ادای نماز عصر در مسجد کهنه ولسوالی...