رییس جمهور در دیدار با شماری از بزرگان کشور بر حفظ وحدت ملی تاکید کرد

رییس جمهور در دیدار با شماری از بزرگان کشور بر حفظ وحدت ملی تاکید کرد

رهبران حکومت وحدت ملی، روز گذشته با شماری از رهبران جهادی، سیاسی و دینی به هدف مشوره در مورد اوضاع کشور دیدار و گفتگو کردند. در خبرنامه ای که از سوی کاخ ریاست جمهوری به رسانه ها فرستاده شد آمده است که این نشست به منظور بحث...