رییس المپیک: حکومت وحدت ملی ورزش را دست کم می‌گیرد

رییس المپیک: حکومت وحدت ملی ورزش را دست کم می‌گیرد

رییس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان می گوید، حکومت توجهی لازمی را به ورزش مبذول نداشته و در عرصۀ بهبود وضعیت اقتصادی ورزشکاران تدابیر اساسی را روی دست نگرفته است. ظاهر اغبر، با توجه به اهمیت ورزش در وحدت ملی و گردهم آوری...