رییس‌جمهور به همکاری نهادهای مدنی برای کاهش فساد در معارف تأکید کرد

رییس‌جمهور به همکاری نهادهای مدنی برای کاهش فساد در معارف تأکید کرد

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور بعد از افشای فسادهای گسترده در وزارت معارف کشور دستور داده است تا یک میکانیزم ارزیابی و گزارش دهی در وزارت معارف ایجاد شود تا مردم و فعالان مدنی عرضه خدمات، کیفیت معارف، ساختمان مکاتب و...