منظوری ۱۱ قرارداد به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی از سوی کمیسیون تدارکات

منظوری ۱۱ قرارداد به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی از سوی کمیسیون تدارکات

کمیسیون تدارکات ملی، ۱۱ قرار داد به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی را منظور کرده است. به اساس خبرنامۀ ارگ ریاست‌جمهوری، این نشست شام دیروز (دوشنبه) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. تدارک تجهیزات برقی برای ولسوالی سروبی مربوط شرکت...