ریزش شدید باران در هند 

ریزش شدید باران در هند 

ریزش شدید باران در هند   ریزش شدید باران در یکی از ایالت‌های هند؛ با این وجود، این دانشجویان به سمت دانشگاه در حرکت هستند.   ریزش شدید باران در...