روند صعودی تولید مواد مخدر در کشور

روند صعودی تولید مواد مخدر در کشور

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر٬ معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان در یک نشست خبری مشترک از افزایش کشت مواد مخدر در کشور خبر دادند. وزارت مبارزه با مواد مخدر در این...