رولا غنی: ازدواج اجباری و قبل از وقت سبب افزایش مرگ مادران و نوزادان می‌شود

رولا غنی: ازدواج اجباری و قبل از وقت سبب افزایش مرگ مادران و نوزادان می‌شود

وزارت امورزنان به همکاری صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان نشست مشورتی در مورد محو ازدواج های قبل از وقت در کابل برگزار نمود. هدف از برگزاری این نشست جمع آوری نظریات از نهاد های حکومتی و کارگزاران کلیدی نهاد های مختلف...