روسیه CNN را به نشر اکاذیب متهم کرد

روسیه CNN را به نشر اکاذیب متهم کرد

روسیه CNN را به نشر اکاذیب متهم کرد   وزارت خارجه روسیه خبر CNN در مورد تجهیز طالبان توسط این کشور را تکذیب کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اتهامات سی ان ان راجع به ارسال تسلیحات روسی به طالبان را رد نمود. ماریا...