پیش شرط روسیه برای آغاز مذاکره با آمریکا

پیش شرط روسیه برای آغاز مذاکره با آمریکا

پیش شرط روسیه برای آغاز مذاکره با آمریکا   روسیه از آمریکا خواسته تا پیش از شروع مذاکرات، باید بدون قیدوشرط دسترسی روسیه به مراکز دیپلماتیکش را فراهم سازد. روسیه همچنان از اینکه واشینگتن این امکان را نداده است تا به...