طرزالعمل بزرگداشت از روزهای ملی از زیر ذره بین شورای امنیت گذشت

طرزالعمل بزرگداشت از روزهای ملی از زیر ذره بین شورای امنیت گذشت

بر بنیاد خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی طرز المعل برگزاری از روزهای ملی و نیز اضافه شدن یک ولسوالی در ولایت ننگرهار را تایید کرده است. در خبرنامه ارگ آماده است: "شورای امنیت ملی به منظور ستایش از شجاعت و...