از روز جهانی حقوق بشر در هرات بزرگداشت شد

از روز جهانی حقوق بشر در هرات بزرگداشت شد

همزمان با گرامی داشت از این روز، شماری از آگاهان سیاسی کارکرد کمیسیون مستقل در راستای تامین حقوق بشر انتقاد می‌کنند. محمد رفیق شهیر رییس شورای متخصصان این اداره را در راستای تامین حقوق بشر در هرات ناتوان می‌‌داند و از...