روز جهانی تشبث زن در افغانستان تجلیل شد

روز جهانی تشبث زن در افغانستان تجلیل شد

افغانستان که بیش از ٩٠ درصد با کسر بلانس تجارت روبرو می باشد، ده ها زن متشبث افغان برای برداشتن گام های عملی جهت افزایش میزان تولید و خود کفایی زنان این کشور، عزم شان را با بزرگداشت از روز جهانی تشبث زن ابراز داشتند. اتاق...