روزی به هرات برگشت

روزی به هرات برگشت

جنرال مجید روزی فرمانده امنیه هرات دقایق پیش به این ولایت برگشت. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به "تلویزیون چکاد" گفت که آقای روزی امروز دوباره به کار ش آغاز کرده و دیگر مسئلۀ تبدیلی وی از هرات مطرح نیست. این در حالی...