اعتراض به طرح حزب حاکم لهستان برای روزنامه‌نگاران

اعتراض به طرح حزب حاکم لهستان برای روزنامه‌نگاران

اعتراض به طرح حزب حاکم لهستان (حزب قانون و عدالت) برای محدود کردن دسترسی روزنامه نگاران به جلسات مجلس این کشور به روز سوم کشید. شماری از نمایندگان اپوزیسیون نیز در داخل مجلس این کشور به تحصن نشسته اند. آندری دودا رییس...