روح الله امین: استراتژی دولت ها برای سیاست تغییر کرده است

روح الله امین: استراتژی دولت ها برای سیاست تغییر کرده است

رییس انستیتوت آمریکایی برای مطالعات افغانستان در پنجمین نشست گفت وگوهای امنیتی به تغییراستراتژی دولت ها در سیاست شان اشاره نمود. به گفته روح الله امین در گذشته دولت ها برای قدرت و تسلط با همدیگر می جنگیدند ولی امروز این...