رهنمود ملی رژیم غذایی به مرحله اجرا گذشته شد

رهنمود ملی رژیم غذایی به مرحله اجرا گذشته شد

رهنمود ملی رژیم غذایی برای مردم کشور تهیه شده تا مشکل سوءتغذیه و تغذیه سالم برای شهروندان حل گردد. امروز در مراسم ارائه این رهنمود، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور اظهار داشت: "تغذیه درست در کشور وجود ندارد و...