رهبر گروه انشعابی طالبان مشخص شد

رهبر گروه انشعابی طالبان مشخص شد

در پی ناپدید شدن ملا رسول، شاخه انشعابی طالبان "ملا عبدالرئوف عارف" را به عنوان رهبر جدید خود برگزید. "ملا عبدالرحمن نیازی" یکی از سخنگویان گروه "ملا رسول" شاخه انشعابی گروه طالبان گفت شورای ١٣ نفره این گروه، "ملا عبد...