صلیب سرخ خواستار رهایی کارمندانش در افغانستان شد

صلیب سرخ خواستار رهایی کارمندانش در افغانستان شد

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در شمال کشور، خواستار آزادی بی قید و شرط دو کارمندش از چنگال آدم ربایان در جوزجان شد. این در حالی است که ده روز پیش، افراد تفنگ‌دار غیر مسئول در منطقۀ "قوش تیپه" جوزجان، ۶ کارمند کمیتۀ...