رمز یادگیری سریع تر

رمز یادگیری سریع تر

کوتاه کردن منحنی یادگیری مبحثی ست که سال ها مورد مطالعه قرار گرفته است و این راهکار، اصول اساسی یادگیری سریع تر را شامل می شود. کوتاه کردن منحنی یادگیری مبحثی است که سال ها مورد مطالعه قرار گرفته است و این راهکار، اصول...