نشستی پیرامون رشد زراعت در افغانستان برگزار می‌شود

نشستی پیرامون رشد زراعت در افغانستان برگزار می‌شود

مسئولان در اتاق‌های تجارت و صنایع کشور گفته‌اند که یک نشست جهت رشد زراعت در کابل برگزار می‌شود. صیام‌الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق گفته است که اداره تشویق کننده‌ متشبثین بین‌المللی به همکاری دانشگاه کابل، این کنفرانس...