رد یادداشت تفاهم در مورد برگشت مهاجرین از سوی پارلمان

رد یادداشت تفاهم در مورد برگشت مهاجرین از سوی پارلمان

یادداشت تفاهم در مورد برگشت مهاجرین که پیش از این از سوی وزارت امور مهاجرین و دولت سوئد ترتیب شده بود از سوی پارلمان رد شد. این یادداشت تفاهم که از سوی وزارت امور مهاجرین کشور و دولت سوئد ترتیب و تایید شده بود برای تایید...