رحیمی: صلح را در میادین جنگ جستجو می‌کنیم

رحیمی: صلح را در میادین جنگ جستجو می‌کنیم

محمد آصف رحیمی والی هرات گفته که دیگر به دنبال صلح به این در و آن درنخواهیم رفت، صلح و امنیت را از میادین جنگ به دست می‌آوریم. ظاهراً والی هرات هم به گفته‌های روز گذشتۀ رییس‌جمهور اتکا کرده است. رییس‌جمهور روز گذشته به...