شمارش معکوس برای تهیه فهرست رای دهندگان در انتخابات پیش رو

شمارش معکوس برای تهیه فهرست رای دهندگان در انتخابات پیش رو

اداره کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که نخستین کارهای عملی برای تهیه فهرست نام‎های رأی دهندگان آغاز شده است.   وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی این کمیسیون اظهار داشت که دراین فهرست حدودا نام چهارده میلیون تن از...