رای اعتماد مجلس ایران به هر سه وزیر پیشنهادی

رای اعتماد مجلس ایران به هر سه وزیر پیشنهادی

جلسه علنی مجلس صبح روز سه شنبه، ١١عقرب برای رسیدگی به درخواست دولت جهت رای اعتماد نمایندگان به سه وزیر پیشنهادی با سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری، آغاز شد و با اظهارات نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی آموزش و...