صبح امروز سه فیر راکت به نزدیک میدان هوایی حامد کرزی اصابت کرده است

صبح امروز سه فیر راکت به نزدیک میدان هوایی حامد کرزی اصابت کرده است

صبح امروز با ورود وزیر دفاع آمریکا و دبیر کل ناتو به کابل پایتخت افغانستان، سه فیر راکت به نزدیک میدان بین المللی حامد کرزی اصابت کرده است. جیمز متیس وزیر آمریکا با استولتبرگ دبیر کل ناتو، صبح امروز وارد کابل پایتخت...