راه‌های مناسب برای کنترل استرس

راه‌های مناسب برای کنترل استرس

همان‌طور که علم و تکنولوژی پیشرفت می‌کند، عواملی که موجب اضطراب، نگرانی، استرس و افسردگی می‌شوند نیز بیش‌تر شده‌اند. استرس پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است و صرف‌نظر از جنس، سن، طبقه اجتماعی، ثروت، شغل و مقطع زمانی...