راهکارهایی برای افزایش اثرگذاری بر اطرافیانمان

راهکارهایی برای افزایش اثرگذاری بر اطرافیانمان

۱- هوشیار باشید اولین موضوع. زمانی که با کسی صحبت می کنید باید هشیار باشید. زمانی که می گویم هوشیار یعنی باید حضور کامل داشته باشید. اگر دارید با شخصی به صورت دو نفره صحبت می کنید، باید این حس را به او القا کنید که انگار او...