راهپیمایی برای حمایت از رییس شورای ولایتی هرات

راهپیمایی برای حمایت از رییس شورای ولایتی هرات

...