دانش: راهبرد حقوق اقتصادی و مصئونیت شغلی زنان نهایی می‌شود

دانش: راهبرد حقوق اقتصادی و مصئونیت شغلی زنان نهایی می‌شود

به زودی راهبرد حقوق اقتصادی و مصئونیت شغلی زنان در کابینه حکومت نهایی می‌شود. سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور غنی با بیان این مطلب، این راهبرد را در راستای توانمند سازی اقتصادی زنان موثر دانسته است. آقای دانش، توسعه...