رابطه تنبلی و ترس با موفقیت را می‌دانید ؟

رابطه تنبلی و ترس با موفقیت را می‌دانید ؟

اگر به طول زندگی خود تا به امروز نگاه کنید، متوجه می شوید خیلی وقت ها بوده است که آرزو داشته اید شجاع تر باشید، بیشتر به خود اعتماد و کمتر احتیاط و دو دو تا چهار کنید تا بتوانید تغییرات مورد نظر را در زندگی خود به وجود...