رئیس جمهور افغانستان دستور بررسی حملات امروز کابل را صادر کرد

رئیس جمهور افغانستان دستور بررسی حملات امروز کابل را صادر کرد

ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای، حملات امروز در کابل را نکوهش و دستور بررسی حملات امروز را صادر کرد.   در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی این حملات را جنایت ضدبشری و فاجعه‌ی انسانی خوانده...