رئیس اجرایی: برای پیروزی تاپی و دیگر پروژه‌ها با صداقت گام بردارید

رئیس اجرایی: برای پیروزی تاپی و دیگر پروژه‌ها با صداقت گام بردارید

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی با استقبال از افتتاح پروژه تاپی گفته که افغانستان از همه کشورهای ذیدخل به این پروژه آرزو دارد که در مسیر موفقیت و پیروزی تاپی و پروژه‌های عمرانی دیگر منطقه‌یی با صداقت گام بردارند.   داکتر...