رئیس جدید ریاست امور زنان هرات معرفی شد

رئیس جدید ریاست امور زنان هرات معرفی شد

«انیسه سروری»  بعنوان رئیس جدید ریاست امور زنان در هرات منصوب شد. او پس از اشتراک در آزمون رقابتی به این سمت تقرر یافته است .اما تقرر این خانم با مخالفت عده ای نیز در هرات همراه بوده است   معترضان معتقد اند که خانم انیسه...