دیوار مهربانی به هرات رسید

دیوار مهربانی به هرات رسید

دیوار مهربانی با شعار "نیاز نداری بگذار، نیاز داری بردار " امروز در هرات افتتاح شد. این برنامه از سوی خلیل رحمانی یک تن از فرهنگیان هرات راه اندازی شده است. آقای رحمانی به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: " در شرایط کنونی وجود...