دکتر عزیز الله امیر: اقدام وزارت صحت عامه سیاسی است

دکتر عزیز الله امیر: اقدام وزارت صحت عامه سیاسی است

به دنبال بسته شدن ۹ بیمارستان خصوصی در کابل، انجمن بیمارستان‌های خصوصی کشور به این تصمیم وزارت صحت عامه اعتراض کرده و آن را یک "حرکت سیاسی" خوانده است. وزارت صحت عامه فعالیت ۹ بیمارستان را به دلیل آنچه سرپیچی از قوانین،...